algemene-voorwaarden

PromotID b.v.

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Inschrijving K.v.K. Eindhoven nr. 62015389

 

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot im- en export c.q. groothandel BtoB in relatiegeschenken en promotioneel textiel, die PromotID, hierna te noemen “gebruiker”, sluit met een wederpartij, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts) persoon, die met gebruiker een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

3. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

 

Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle prijzen zijn excl. BTW.

2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht gebruiker niet tot acceptatie van een opdracht. Niet –acceptatie wordt door gebruiker zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen, aan de wederpartij ter kennis gebracht.

3. Indien de offerte niet door een opdracht wordt gevolgd, dient, zo gebruikers zulke verlangt, de offerte met alle daarbij behorende tekeningen, ontwerpen en berekeningen binnen veertien dagen, na daartoe gebruiker gedaan verzoek, franco aan gebruiker te worden geretourneerd.

 

Overeenkomst

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met gebruiker eerst dan tot stand, nadat gebruiker een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepaald is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

2. Voor opdrachten waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 werkdagen.

3. Gebruiker is bevoegd om – indien gebruiker dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de aan gebruiker verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst

anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaaf.

4. Gebruiker is gerechtigd tot een meer- dan wel minderlevering van 10 %. Minderleveringen in deze orde van grootte kunnen niet nageleverd worden.

5. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te beoordeling van gebruiker – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

 

Wijziging in de opdracht

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken, dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht. Verandering welke echter vermindering van kosten tengevolge hebben, kunnen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag, dan is overeengekomen.

2. Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, als nog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan gebruiker ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening

van de wederpartij.

3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen tijdstip waarop de werkzaamheden dienen te zijn voltooid, door de gebruiker – buiten zijn verantwoordelijkheid - wordt overschreden.

 

Leveringstermijnen

1. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is Gebruiker eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld, terwijl gebruiker onverminderd tot afname is verplicht.

 

Betaling

1. De betalingen dienen plaats te vinden 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen is de wederpartij in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

2. Gebruiker heeft het recht aan de wederpartij, vanaf de datum waarop hij in verzuim is, een rente ter hoogte van de wettelijke rente, verhoogd met 2% in rekening te brengen. Tevens is de wederpartij, indien hij in verzuim is,

de kosten verschuldigd die de gebruiker maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechten, welke worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00.

3. Gebruiker is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan

worden nagegeven.

4. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling bij gedeelten worden verlangd, waarvoor

de bedragen en periode vooral dienen te worden

overeengekomen.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van de overeenkomst de in gebruikers administratie voorkomende gegevens beslissend.

 

Annuleringen

1. Gebruiker sluit iedere aansprakelijkheid uit, voorzover die niet in de wet geregeld is.

2. Gebruiker is volledig aansprakelijk voor schade ontstaan door grove schuld en/of grove nalatigheid bij de uitvoering van het werk door gebruiker, ondergeschikten van de gebruiker of door gebruiker op het werk aangestelde.

3. Tenzij uit een dwingendrechtelijkheid wettelijke bepaling het tegendeel blijkt en onverminderd het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van gebruiker als gevolg van de overeenkomst

met de koper uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van een eventuele schadeverzekeringsuitkering dan wel, indien geen verzekeringsuitkering kan worden verkregen, tot de factuurwaarde van de desbetreffende goed exclusief omzetbelasting.

 

Reclames

1. Eventuele reclames worden door gebruiker slecht in behandeling genomen, indien de reclames gebruiker – rechtstreeks - binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, met nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.

3. De wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen de gebruiker kunnen doen gelden, nadat de wederpartij een gedeelte van het geleverde, ofwel in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derde heeft doorgeleverd.

4. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door gebruiker in behandeling genomen. Aan de termijn

van 8 dagen zal de wederpartij niet worden gehouden, indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

5. Indien de reclame door gebruiker gegrond wordt bevonden, is gebruiker uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

6. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

7. Retournering van het geleverde kan slechts gescheiden na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker, onder de door gebruiker te bepalen voorwaarden.

 

Intellectuele eigendom

1. Tenzij anders overeengekomen, komen de rechten op intellectuele eigendom op geleverde diensten en zaken, gegevens en resultaten, bekend geworden respectievelijk bereikt in het kader van de overeenkomst, toe aan de gebruiker.

 

Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van gebruiker tot op het moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten. Het risico voor beschadiging en verloren gaan van goederen gaat evenwel onmiddellijk na levering en aanvaarding op de wederpartij over.

2. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijke persoon is, is gebruiker gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugnamen laten gebruikers recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van gebruiker op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

 

Overmacht

1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onoverzienbare omstandigheden,

waardoor nakoming van de overeenkomst

van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

2. Indien naar oordeel van gebruiker de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zicht niet meer voordoet.

3. Is naar het oordeel van gebruiker de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

4. Gebruiker is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de ander partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

 

Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij in Nederlands recht van toepassing, ook indien de wederpartij is gevestigd buiten Nederland.

2. Alle geschillen tussen gebruiker en wederpartij met uitsluiting van ieder andere instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de hoofdvestiging van gebruiker, onverminderd het recht van gebruiker om zich tot de bevoegde rechter van plaats, waar de koper gevestigd is, te wenden.

Contactformulier